Miništrant

odborka-ministrantZelený stupeň

1. Miništrujem aktívne pravidelne aspoň 1 rok ( min. 1 x týždenne) a miništroval som na sv. omši, ktorá bola svojím obsahom netypická, napr. Veľký piatok, Biela sobota.

2. Zodpovedná osoba (najstarší miništrant, kostolník) mi svojím podpisom potvrdí, že som počas jedného mesiaca  na sv. omšiach nevyrušoval a bol pre iných príkladom.

3. Svojej družine popíšem a vysvetlím funkciu týchto bohoslužobných predmetov: kalich, purifikatórium, palla, korporál, miska, paténa, ampulky, lavabo, cibórium, kadidelnica, navikula (loďka), monštrancia.

4. Miništroval som na dvoch pohreboch, jednej svadbe a asistoval som pri krste. Zúčastnil som sa krížovej cesty.

5. Trikrát som čítal čítanie alebo prosby.

6. Obsluhoval som na sv. omšiach  v mojej farnosti  a každú z nasledujúcich činností som minimálne 3-krát vyskúšal – prinesenie obetných darov a pripravenie obetného stola, umývanie rúk kňaza, zvonenie pri premenení, práca s paténou pri rozdávaní sv. prijímania, odnesenie očistených obetných nádob z obetného stola.

7. Zistím základné informácie o sv. Dominikovi Sáviovi, patrónovi miništrantov a porozprávam o ňom svojej družine.

8. Chápem, že som skaut, aj keď miništrujem, a som pripravený kedykoľvek poskytnúť prvú pomoc v kostole, keď to bude treba. Dokážem nasledujúce:

a) viem, kde je lekárnička v mojom kostole (ak nie je, pomôžem ju pánovi farárovi vytvoriť)

b) strata vedomia a pád

c)  úraz hlavy

d) popálenina spôsobená kadidlom alebo sviečkou

9. Viem vymenovať a popísať jednotlivé časti sv. omše.

10. Zistím základné informácie o kostole, v ktorom miništrujem, a kedykoľvek viem odpovedať na otázky o ňom.

Červený stupeň

Na získanie červeného stupňa je potrebné získať zelený stupeň tejto odborky.

1. Miništrujem aktívne pravidelne aspoň 2 roky ( min. 1 x týždenne)

2. Na internete alebo vo vhodnej knihe nájdem modlitbu pred a po sv. omši pre miništrantov. So súhlasom kňaza touto modlitbou nahradím dlho používanú modlitbu, resp. ak sme sa nemodlili doteraz, zavediem túto modlitbu.

3. Poznám základné druhy liturgických kníh a rúch.

4. Počas troch sv. omší som samostatne pripravil misál na celú svätú omšu, držal som ho, otáčal strany a pracoval s ním počas sv. omše.

5. Dokážem zapáliť kadidlo a udržať ho zapálené. Aspoň počas 2 sv. omší som s ním robil všetky určené úkony.

6. Viem popísať liturgické obdobia cirkevného roka a viem, čo je pre nich špecifické.

7. Ak je to možné, zúčastním sa omše, ktorú celebruje biskup.

8. Zúčastním sa tábora alebo turnaja pre miništrantov (príp. iné podujatie pre miništrantov) s účasťou miništrantov aj z iných farností.

9. Po dohode s kňazom zorganizujem výlet pre miništrantov.